TKP HEADLINE

ประเพณีนมัสการหลวงพ่อองค์ดำ

 


หลวงพ่อองค์ดำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจริญศิลป์"หลวงพ่อองค์ดำ " ได้ประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลักเมืองซึ่งจะอยู่ทางทิศตะวันตกของหนองทุ่งมนหลวงพ่อองค์ดำได้จำลองมาจากหลวงพ่อองค์ดำแห่งเมืองนาลันทา ประเทศอินเดียซึ่งประวัติความเป็นมา ของหลวงพ่อองค์ดำ มีบันทึกของ ราม ปีล่า สิงห์ ที่ได้บันทึกอ่านต่อ

วัดป่าโนนแสงคำ บ้านทุ่งคำ

 


วัดป่าโนนแสนคำ บ้านทุ่งคำ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครหลวงปู่เนย สมจิตโต พระป่าสายพระอาจารย์ดี “พระครูวิมล สีลาภรณ์” หรือ “หลวงปู่เนย สมจิตโต” วัดป่าโนนแสนคำ บ้านทุ่งคำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ถือเป็นพระป่านักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่มีความ เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง อ่านต่อ


ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"มูลมังอีสาน"

 


ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลมังอีสานนายนาวี ฮังโยธา เป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนรู้ รวบรวม ขยายผล เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและยั่งยืน อ่านต่อ


อาชีพเกษตรกร

 


อำเภอเจริญศิลป์พื้นที่ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด อาชีพเกษตรกรจึงถือเป็นรายได้หลักมาอย่างช้านาน เกษตรกรถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างผลผลิตให้กับคนไทยและอีกหลายล้านคนบนโลกมีอาหารดี ๆ ได้ทานเพื่อดำรงชีวิตอยู่ตลอด อ่านต่อ

ประเพณีรวมน้ำใจไทกะเลิง

 


           ประเพณีรวมน้ำใจไทกะเลิง เป็นประเพณีที่ประชาชนชาวอำเภอกุดบากจักขึ้นในทุกๆปี เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทกะเลิง และทุกชนเผ่าในอำเภอกุดบากให้เข้มแข็ง และดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ชนเผ่ากะเลิง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในหลาย ๆ กลุ่มที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร อ่านต่อ

การทอผ้าขิดยกดอก

 


              ผ้าย้อมครามถือเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับชาวสกลนครมาเนินนาน มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งชาวสกลนครทอผ้าด้วยมือไว้ใช้เองและเป็นเอกลักษณ์ของชาวสกลนครทางศูนย์อินแปงได้มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าครามในหลายรูปแบบซึ่ง ผ้าขิดยกดอกเป็นการทอผ้าครามที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งได้มีการออกแบบลวดลายของผ้าครามให้มีความสวยงามและได้ใช้ อ่านต่อ

วัดป่าคูณคำวิปัสสนา (หลวงปู่ขาว)

 


วัดป่าคูณคำวิปัสสนา (หลวงปู่ขาว) ตั้งอยู่ที่บ้านกลาง หมู่ที่ 10 ต.กุดไห อ.กุดบากจ.สกลนคร ภายในวัดป่าคูณคำวิปัสสนา พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุ ที่ยอดอุโบสถของวัดป่าคูณคำวิปัสสนามีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เหนือขึ้นไปมีรังต่อขนาดใหญ่ที่มาสร้างรังอยู่ที่นั่น รอบอุโบสถมีหลวงพ่อทันใจ อ่านต่อ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสกลนคร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand